Ászf

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a
Cégnév: Baby&More Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2030 Érd, Luc utca 3.
Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 13-09-213604
Adószám: 27948732-2-13
Bankszámlaszám: 10102093-50229900-01005001
Képviselik: Mészáros Lóránd és Mészáros Zoltán ügyvezetők
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: info@babyandmore.hu
Telefonszám: +36 70 612 42 98

mint eladó (a továbbiakban: Eladó) által a www.babyandmore.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatás igénybevételével babatermékeket kiskereskedelmi forgalomban adásvétel útján tulajdonjogot szerző, fogyasztónak minősülő vásárló (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (A jelen ÁSZF értelmezése során az Eladó és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Fél/Felek).

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
  Az ÁSZF kizárólag elektronikus formában kerül közzétételre és elfogadásra. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet, illetve a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
  Felhasználó a Honlap használatával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja az ÁSZF tartalmát.
  Eladó tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben Felhasználóként aktív használója kíván lenni a Honlap által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az ÁSZF-t és mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe Honlap szolgáltatásait, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
  Az ÁSZF tartalmazza a Honlapon található termékek megvásárlását célzó adásvételi szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
  A Honlap használatához szükséges egyéb (pl. technikai tájékoztatást), melyet az ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető más tájékoztatások nyújtják.
  Amennyiben további tájékoztatásra van szüksége, forduljon bizalommal az Eladóhoz a közzétett elérhetőségeken!
 2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
  A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja, és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
  Az Eladó kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és kifejezetten rögzíti, hogy a Felhasználó kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
  A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait, jogilag védett érdekeit, vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
  A Felhasználó által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólást, vélemény, stb.) az Eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalom tekintetében az Eladó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal. A
  Felhasználó által közzétett tartalom nem tükrözi az Eladó véleményét. Az Eladó jogosult külön értesítés és indokolás nélkül bármely, a Felhasználó által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat törölni, illetve elérhetetlenné tenni, illetve az illetékes hatóság részére átadni.
  Az Eladó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Felhasználó által a Honlapon alkalmazott regisztrációs kódját azonnali hatállyal felfüggeszteni, ha Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglaltakat súlyosan vagy ismételten megszegi. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólag:
  Eladó jó hírnevének megsértése;
  Eladótól vásárolt termék jó hírnevének megsértése,
  Eladó által adott forgalmazási vagy hirdetési utasítás megsértése.

Ha Felhasználó elfelejti jelszavát, Eladó a Felhasználó kérésére új jelszót bocsát rendelkezésre, vagy a Felhasználó a Honlapon kérheti az „elfelejtettem jelszó” opcióval, e-mail címe megadásával az automatikus jelszóküldést.
A hozzáférési adatok (pl. jelszó) átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásból eredő károkért kizárólag a jelszó tulajdonosát terheli felelősség.
A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős.
A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles az Eladónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt.
Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.
A hibás/hiányos/téves Honlap kezelésből, így különösen, de nem kizárólag Felhasználói adatszolgáltatásból eredő esetleges károkért az Eladó felelősséget semmilyen jogcímen nem vállal, azokért a felelősségét kizárja. Eladó felhívja a Felhasználó a figyelmét arra, hogy a hibásan/hiányosan/tévesen megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.
A Honlap teljes egésze (különösen, de nem kizárólag az ott elhelyezett szöveges- és grafikai elemek, fényképek, stb.) szerzői jogvédelem hatálya alá esik, így – akár részlegesen, akár egészében – kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!
A Honlapon megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást, de kérjük olvassák el figyelmesen és alkalmazása során vegyék figyelembe, tartsák be a termékhez adott/közzétett – biztonsági, kezelési, tisztítási stb. – útmutatókat, ismertetőket is!

 1. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS
  3.1 Regisztráció
  A Honlapon történő vásárláshoz regisztráció nem szükséges.
   Amennyiben a Felhasználó regisztrálni kíván, abban az esetben a regisztráció során vezetéknevet, keresztnevet és egy e-mail címet kell megadni, illetve a fiókhoz tartozó jelszót kell választani. A regisztrációt követően a rendszer egy automatikus e-mailt küld. Kérjük, hogy a visszaigazoló e-mailt nyissa meg és az abban található linkre kattintva aktiválja a regisztrációját.
   A regisztráció során megadott személyes adatok bármikor módosíthatók vagy véglegesen törölhetők.
   3.2 Vásárlás menete
  Az adatok megadása után szállítási és fizetési módok választhatók ki, valamint a szükséges egyéb paraméterek bekérése történik meg. Ezután az összesítő oldal következik a rendelés összes adatával, aminek a jobb szélén szintén megtalálható az összegző doboz, így jól látható merre kell haladni a rendelés véglegesítéséhez.
   Felhasználó a kosarában áttekintheti a kiválasztott termékeket és bármikor folytathatja a vásárlást.
   A vásárlás menete során meg kell adni a szállítási címet (emelet, ajtó pontossággal), majd a számlázási címet, amennyiben az nem egyezik a Felhasználó adataival.  Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani/módosítani tudja az általa bevitt adatokat.
   Az elektronikus megrendelés alatt azt az elektronikus formában elküldött nyomtatványt értjük, amely információt tartalmaz a Felhasználóról, a Honlap választékából megrendelt termék(ek) listájáról és ezen termék(ek) teljes vételáráról. Az elküldött megrendelés adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlat.
   Az Eladó a Felhasználó megrendelésének megérkezését követően elektronikus úton (visszaigazoló e-mail formájában) haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül visszaigazolja.  A munkaszüneti, vagy ünnepnapon leadott megrendelések az ezt követő első munkanapon kerülnek feldolgozásra.
   Amennyiben a fenti visszaigazoló e-mail a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Eladó nem felel, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg határidőben, mert a Felhasználó hibás e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a saját fiókjában fellépő technikai probléma miatt nem tud e-mailt fogadni.
   Az adásvételi szerződés az Eladó és a Felhasználó között a megrendelésnek az Eladó által e-mail-ben küldött megerősítés (visszaigazolás) alapján jön létre. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó a rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.
   A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az Eladó azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.
   Az elektronikus megrendelés elküldésével a Felhasználó igazolja, hogy megismerte a jelen ÁSZF tartalmát. Az elektronikus megrendelés elküldésével a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF minden rendelkezését, annak a megrendelés elküldésének napján hatályos állapotában, valamint elfogadja a megrendelt árunak a Honlapon feltüntetett hatályos árát, mint vételárat.
   Eladó kifejezetten rögzíti, hogy a Fogyasztót kiszolgáló Honlapon kereskedelmi/promóciós akcióban szereplő termékeket kizárólag magánszemélyek rendelhetik meg; az Eladó nem köteles kereskedelmi mennyiséget kiszolgálni és a termékekről ÁFA visszaigénylésre alkalmas tartalmú számlát kiállítani. Kereskedelmi mennyiség a háztartásban szokásos használati mennyiséget meghaladó mennyiség. Eladó az egyes termékek/termékkörök tekintetében a megállapítási jogot fenntartja magának.
  Eladó jogosult az egész megrendelést vagy annak részét törölni, ha a készletek időközbeni eladása miatt az Eladó nem tudja a megrendelést jelen ÁSZF által meghatározott szállítási időn belül teljesíteni a Felhasználónak. Ebben az esetben az Eladó köteles a Felhasználót tájékoztatni. Ha a Felhasználó a vételárat vagy annak részét már megfizette, a vételár megfelelő része visszafizetésre kerül 15 (tizenöt) napon belül.
  A Felhasználó a megrendelése leadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt termékeket és az esetlegesen felmerülő szállítási költséget az általa választott elektronikus előre fizetéssel, vagy utánvétes rendelés esetén a futárszolgálatnak készpénzben megfizeti, valamint a termékeket átveszi. Amennyiben a Felhasználó e kötelezettségét részben vagy egészben megsérti, az Eladó jogosult a Felhasználó további megrendeléseinek teljesítését megtagadni. Az Eladó ezekben az esetekben úgy is dönthet, hogy ilyen esetekben kizárólag a Felhasználó bankkártyás megrendeléseit teljesíti.
  A Felhasználó elfogadja, hogy a termék értékesítése az általános forgalmi adó szempontjából azon a napon minősül teljesítettnek, amikor a csomagot az Eladó a futárcégnek kézbesítésre átadja.
   A Felhasználó a megrendelés végösszeg alatt ellenőrizheti a vásárlása teljes ellenértékét.
   A vásárlás nincs minimum (legkevesebb) összeghatárhoz kötve.
  Eladó az árváltoztatás és az ingyenes szállítás kedvezményének megadásához szükséges minimum (legkevesebb), egy vásárláshoz tartozó összeg határának megváltoztatási jogát fenntartja.
   3.3 Termékek ára
   A Honlapon feltüntetett termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.
   A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.
   A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.
   A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is, amennyiben a Felhasználó olyan szállítási módot választott, amelyért a Szolgáltató díjat számít fel.
   Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő /irreális/ árra (0 Ft). Ilyen esetekben az Eladó nem köteles a terméket a Honlapon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén, Eladó, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.
 2. FIZETÉS
  Amennyiben a Felhasználó korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az Eladóhoz, az Eladó – egyoldalú, további indokolást nem tartalmazó nyilatkozatával – az újabb megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez kötheti.
  Eladó visszatarthatja a termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét, ellenértékét). Amennyiben a termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a vásárlót.
  Ajándékutalványt sem részlegesen, sem egészében visszafizetni nem áll Eladó módjában.
  4.1 Előre utalás
  Ha a Felhasználó előre utalással kívánja a termék ellenértékét kiegyenlíteni, akkor ezt a megadott számlaszámra megteheti, de érdemes előtte az Eladóval egyeztetnie, hogy minden kedvezmény érvényesítésre kerüljön (ha van ilyenre jogosultsága) és biztosan minden termék egyszerre szállítható legyen.
  A fizetés megérkezése után kerül a csomag kiszállításra, addig készenléti állapotban van. A szállításról az Eladó a jelen ÁSZF 5. pontjában meghatározott szolgáltatókon keresztül közvetve értesíti a Felhasználót.
  4.2 Utánvét
  Ha a Felhasználó utánvéttel kívánja a termék árát kiegyenlíteni, akkor ezt a fizetési módot kell a vásárlási folyamat alatt kiválasztania. Ilyen estben a termék kiszállításakor a futárnak kell a termék árát és az esetleges szállítási költséget megfizetni.

4.3 Bankkártyás fizetés
A Bankkártya adatai a Felhasználó és az Eladó számlavezető pénzintézeti által/között alkalmazott elektronikus fizetési rendszer szabályai szerint kerül lebonyolításra.
Az Eladóhoz bankkártya adatok nem jutnak el, azokat nem ismeri meg, nem kezeli.
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
Fizetéshez használható bankkártyák:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártya
 • Visa vagy Electron bankkártya
 • American Express
 • Barion elektronikus tárca
  Eladó felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben felmerül a bankkártyával történő visszaélés gyanúja úgy az Eladó jogosult az ellentmondás feloldása érdekében a Felhasználót az eltérés okának tisztázására felszólítani és amennyiben az Eladó szükségesnek látja, úgy az illetékes
  hatóságok, különösen, de nem kizárólag az illetékes rendőrkapitányság részére a visszaélés gyanúját bejelenteni.
  4.4 Készpénz
  Ha a Felhasználó készpénzzel kívánja a termék árát kiegyenlíteni, akkor ezt a fizetési módot kizárólag az Eladó székhelyén személyesen teheti meg a termék egyidejű átvételével.
 1. SZÁLLÍTÁS, SZEMÉLYES ÁTVÉTELI LEHETŐSÉG
  5.1 Bevont szállítók
  A megrendelt termék kiszállítását az Eladó az alábbi gazdasági társaságok bevonásával végzi, azok saját szerződéses feltételei, szabályzatai és eljárási rendje – különösen, de nem kizárólag azok adott termékre/megrendelésre vonatkozó ár- és díjszabása – szerint:
 • GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
 • FoxPost Zrt.
  Az egyes szolgáltatók saját, belső szabályai határozzák meg a Felhasználó által megrendelt termék(ek)/csomagok kiszállítása/kézbesítése esetén igénybe vehető kézbesítési módokat (pl. házhozszállítás, csomagterminál, bel- és kültéri automata), díjakat, a tényleges kiszállítási határidőket és egyéb szolgáltatásokat.

Felek rögzítik, hogy a fenti szabályokat tudomásul veszik. Eladó felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az egyes szolgáltatók szabályaikat módosíthatják, ezek megrendelés leadásakor érvényes változatáról kérjük tájékozódjon azok honlapjain (https://www.gls.hu/ illetve https://www.foxpost.hu/)
Az egyes szolgáltatók tevékenységükkel összefüggésben adatfeldolgozónak minősülnek.
5.2 Számlázás
Felhasználó köteles a megrendelés előtt és annak teljes folyamata alatt ellenőrzi és fenntartani a profiljához rögzített szállítási és számlázási címet.
A jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy
• az Eladó a megrendelésről kizárólag elektronikus számlát állít ki, melyet a Felhasználó az általa megadott e-mail címre kap meg.
• az Eladónak papír alapú számlát utólag sem áll módjában kiállítani.
A rendelés véglegesítését követően az adott rendelés vonatkozásában a számlázási és szállítási adatokban változtatás nem eszközölhető. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175 §-ban foglaltaknak megfelelően és a jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó beleegyezik, hogy az Eladó valamennyi értékesítésről elektronikus számlát állít ki.
A megrendelt termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, és legalább szemrevételezéssel meggyőződni a termék sérülésmentes és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáról.
Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a kiszállítást végző személytől jegyzőkönyv felvételét. A termék átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után az Eladónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.
Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét az Eladó díjmentesen biztosítja.
Az átvételt követően észlelt sérülésért az Eladónak felelősséget vállalni nem áll módjában!
5.3 Szállítási határidő
Az Eladó – eltérő egyedi és eseti, külön írásban előzetesen rögzített megállapodás hiányában – az adásvételi szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.
Az Eladó esetleges késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha az Eladó a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem más időpontban – kellett volna teljesíteni.
5.4 Személyes átvétel
Az Eladó a személyes átvételt a 1119 Budapest, Etele út 26. fszt. 4. szám alatti fióktelephelyén, annak nyitvatartási idejében (munkanapokon 10.00 – 18.00 óra között) biztosítja.

 1. ELÁLLÁSI JOG
  6.1 Elállási jog gyakorlásának menete
  Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre (fogyasztónak minősülő vásárló) vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Felhasználó).
  Amennyiben a Felhasználó valamilyen okból nem elégedett a Honlapon vásárolt termékekkel, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet elállásra vonatkozó szabályai kerülnek alkalmazásra. Az elállási joggal, annak gyakorlásával kapcsolatos részletes tájékoztatót és az elállási jog gyakorlására szolgáló nyilatkozat mintát a Honlapon teszi közzé az Eladó.
  A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Felhasználót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
  Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére. Ebből a célból a Felhasználó felhasználhatja a 6.2 pontban jelzett elállási nyilatkozat-mintát is. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.
  A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jelen ÁSZF szerint gyakorolta.
  Minden esetben az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését.
  Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon postára adva) elküldi az Eladónak.
  Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. Javasolt, hogy a Felhasználó elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
  A Felhasználó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó székhelyére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 15 (tizenöt) napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Felhasználó a 15 (tizenöt) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
  A termék az Eladó címére történő visszaküldésének költsége a Felhasználót terheli. Az Eladónak az utánvéttel (portó) visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Felhasználót semmilyen más költség nem terheli.
  Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül az Eladó visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek azért merültek fel, hogy a Felhasználó az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választotta. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.
  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
  A Honlapon keresztüli értékesítés estén a három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 (három) munkanapon belül érvényesíti a Felhasználó a csereigény intézményét, akkor az Eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
  A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó bármilyen jellegű és terjedelmű használat, hasznosítás miatt következett be.
  Elállási jog gyakorlása – és nem a termék hibájából eredő igény érvényesítésének – esetén egy olyan esetben, ha például a cipőt az utcán viselték, abban az esetben az Eladónak nem áll módjában a teljes vételárat visszafizetni. Ilyen esetekben csak az értékcsökkenés levonása után fennmaradó összeget tudja a Felhasználónak visszafizetni.
  Felek kifejezetten rögzítik és Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem illeti meg a Felhasználót az elállási jog (a Honlap jellegzetességéből adódóan, annak tevékenységével összefüggésben értelmezhető módon)
 • olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható, a 14 (tizennégy) napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre (sorozatban) gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított/állíttatott az Eladó elő;
 • olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó megrendelésének megfelelően egyediesítettek;
 • romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  – olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi és/vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (például cumi, mellszívó, harisnya, alsó- és fehérnemű, stb.);
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül/egyesül más termékkel;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve (mozgó)képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Felhasználó a csomagolást felbontotta (A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát);
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.
  6.2 Elállási nyilatkozat
  Az elállási nyilatkozat minta a Honlapon található. A Felhasználó elállási nyilatkozata nem formakötött, az egyértelmű termékmeghatározást, megrendelés azonosító adatot tartalmazó, tartalmilag elállásként értelmezhető, a Felhasználótól származó nyilatkozatot az Eladó elállási nyilatkozatként köteles kezelni. 
  Elállási nyilatkozat minta:
  „Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
  (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
  Címzett: Baby&More Korlátolt Felelősségű Társaság 
  Székhely/levelezési cím: 2030 Érd, Luc utca 3.
  Elektronikus levelezési cím: info@cumivilag.hu
  Alulírott/ak …………………………………………………….. (továbbiakban: Fogyasztó/Fogyasztók) kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat (az érvényesíteni kívánt jogot kérjük egyértelműen pl. aláhúzással megjelölni) az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  (Kérjük a terméket/termékeket egyértelműen meghatározni szíveskedjen)
  Rendelésszám (amennyiben ismert): …………………………………………………………..………………………….
  Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja: …………………………………………………………………..……..
  A Fogyasztó(k) neve: ……………………………………………………………………………………………………………….
  A Fogyasztó(k) címe:………………………………………………………………………………………………………………..
  Kelt …, …
  A Fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)”
   7. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
  7.1 Kellékszavatosság
  A Felhasználó az Eladó hibás teljesítése esetén vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. és a és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően.
  Felhasználói szerződés esetén a Felhasználónak minősülő vásárló az átvétel időpontjától számított 2 (két) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.
  Nem a Felhasználóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
  A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem
  kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
  Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
  A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölni.
  A Felhasználó közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. Az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján az Eladó nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.
  7.2 Termékszavatosság
  Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Felhasználónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 6. pontban meghatározott elállási jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
  A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
  A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
  Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.
  7.3 Jótállás
  Fogyasztónak minősülő vásárló esetén a termék meghibásodása esetén értékhatártól függően egy, kettő, vagy három év kötelező jótállás terjed ki az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) mellékletében felsorolt egyes termékkategóriákba tartozó termékekre. 
  Amennyiben a termék gyártója meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, a fogyasztónak minősülő vásárló közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint. A gyártó tartós adathordozón köteles jótállási nyilatkozatot tenni.
  Az egyes termékekre vonatkozó sávos jótállási időt az alábbi táblázat szemlélteti:
  Eladási értékhatár Jótállási idő
  10.001 -100.000 Ft 1 év
  100.001 – 250 000 Ft 2 év
  250.001 –  3 év
  Jótállási idő kezdete: A jótállási idő a termék Fogyasztó részére történő átadásakor kezdődik. Eladó az általa értékesített termékek üzembehelyezését csak bizonyos esetekben, díjazás ellenében végzi. Abban az esetben, ha az Eladó által kerül sor üzembehelyezésre, úgy a jótállási idő az üzembehelyezéstől kezdődik. Ha az üzembe helyezésre a vásárlástól számított 6 (hat) hónapon túl kerül sor, akkor a termék eredeti átadásának napján kezdődik a jótállás.

Jótállási idő vége és tartama: A Kormányrendelet szerinti jótállási idő jogvesztő. A jótállási idő azonban meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Kötelező jótállás esetén a Fogyasztó kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladónál, vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha az üzemeltetési helyen a javítás nem végezhető el, úgy a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az Eladó, vagy – a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat közvetlenül gondoskodik. 
A kijavítás, vagy kicserélés iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen kerülnek feltüntetésre a kijavítással vagy kicseréléssel kapcsolatos fontosabb információk a jogszabályi kötelezettségek szerint. 

Hibás termékek kezelése:
Amennyiben javítható a termék, úgy törekedni kell arra, hogy a javítás 15 (tizenöt) napon belül megtörténjen. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Fogyasztót köteles tájékoztatni a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

Termék sikertelen javítása esetén a Fogyasztót az alábbi táblázat szerinti igényeket érvényesíthetik:

Felmerülő probléma a jótállási idő alatt
Elsődlegesen: csereigény
Másodlagosan: pénzvisszatérítés
Első javításnál Eladó megállapítja, hogy nem javítható a fogyasztási cikk. Fogyasztó eltérő rendelkezésének hiányában 8 (nyolc) napon belül ki kell cserélni a fogyasztási cikket. Amennyiben nincs lehetőség a fogyasztási cikk kicserélésére, akkor a Fogyasztó által bemutatott számla/nyugta szerinti ellenértéket 8 (nyolc) napon belül vissza kell téríteni a Fogyasztónak.
3 (három) alkalommal történő javítás után ismét meghibásodik a fogyasztási cikk Ha a Fogyasztó árleszállítást, vagy a fogyasztási cikk Eladó költségére történő kijavítását, ill. mással történő kijavíttatását nem igényli, úgy az Eladó köteles 8 (nyolc) napon belül kicserélni a fogyasztási cikket.
Amennyiben a javítási igény jelzésétől számítva 30 (harminc) napon belül nem kerül sor a javításra A Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 30 (harminc) napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 (nyolc) napon belül ki kell cserélni a cikket.
A jelen pontban részletezett szabályok nem vonatkoznak az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a 10.000 forintot meghaladó árú motoros vízi járműre!
A Fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a Szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet;
Amennyiben az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Fogyasztónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget azonban köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 
Amennyiben a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt az Eladó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 
A kötelező jótállás további feltételeit a jótállási jegy tartalmazza. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a jótállási jegyet elektronikus formában tegye elérhetővé a Fogyasztó részére. Az elektronikus jótállási jegy átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon kerül sor, vagy amennyiben az Eladó az elektronikus jótállási jegyet letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja rendelkezésre, úgy a letöltési címet a jótállási idő végéig biztosítani fogja.
7.4 Szavatossági, jótállási igények érvényesítése
A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Ügyfélszolgálat: 1119 Budapest, Etele út 26. fszt. 4.
Levelezési cím: 2030 Érd, Luc utca 3.
Telefonszám: +36 70 612 42 98 (munkanapokon 10.00 – 18.00 óra között)
E-mail cím: info@cumivilag.hu

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
  8.1 Panaszügyintézés helye, ideje, módja
  Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája az alábbi linken keresztül érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista.
  Ennek alapján:
  Baranya Megyei Békéltető Testület
  Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
  Telefonszám: 06-72-507-154
  E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
  Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
  Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
  Telefonszám: 06-76-501-525, 06-76-501-532
  E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;
  Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
  Békés Megyei Békéltető Testület
  Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
  Telefonszám: 06-66-324-976
  E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
  Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
  Telefonszám: 06-46-501-090; 06-46-501-871
  E-mail: bekeltetes@bokik.hu
  Budapesti Békéltető Testület
  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  Telefonszám: 06-1-488-2131
  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Csongrád Megyei Békéltető Testület
  Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Telefonszám: 06-62-554-250/118
  E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
  Fejér Megyei Békéltető Testület
  Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
  Telefonszám:06-22-510-310
  E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
  Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
  Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszám: 06-96-520-217
  E-mail: bekelteto.testulet@gymskik.hu
  Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
  Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
  Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
  E-mail: bekelteto@hbkik.hu
  Heves Megyei Békéltető Testület
  Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
  Telefonszám: 06-36-416-660/105
  E-mail: bekeltetes@hkik.hu
  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
  Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
  Telefonszám: 06-20-373-2570
  E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
  Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
  Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
  Telefonszám: 06-34-316-259
  Fax: 06-34-316-259
  E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
  Nógrád Megyei Békéltető Testület
  Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fszt. 14.
  Telefonszám: 06-32-520-860
  E-mail: nkik@nkik.hu
  Pest Megyei Békéltető Testület
  Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
  Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
  Telefonszám: 06-1-792-7881
  E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
  Somogy Megyei Békéltető Testület
  Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
  Telefonszám: 06-82-501-000, 06-82-501-026
  E-mail: skik@skik.hu
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
  Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
  Telefonszám: 06-42-420-180
  E-mail: bekelteto@szabkam.hu
  Tolna Megyei Békéltető Testület
  Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
  Telefonszám: 06-74-411-661
  Fax: 06-74-411-456
  E-mail: kamara@tmkik.hu
  Vas Megyei Békéltető Testület
  Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
  Telefonszám: 06-94-312-356
  E-mail: vmkik@vmkik.hu, bea@vmkik.hu
  Veszprém Megyei Békéltető Testület
  Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
  Telefonszám: 06-88-429-008
  Fax: 06-88-412-150
  E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
  Zala Megyei Békéltető Testület
  Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
  Telefonszám: 06-92-550-513
  E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Az Eladó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt köteles megőrizni.
Az Eladó a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a Felhasználó neve, lakcíme,
a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
a Felhasználó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
az Eladó nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Felhasználó aláírása,
a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
Az Eladó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben az Eladó az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az Eladó egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
Az Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 (harminc) napon belül érdemben megválaszolja.
Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.
8.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben az Eladó és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
A vonatkozó tájékoztatás az alábbi linken érhető el:
https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag
Békéltető testület
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:
Amennyiben Eladó a Felhasználó panaszát elutasítja, úgy a Felhasználó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Felhasználó az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását az Eladó és a Felhasználó között.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.
Eladó székhelye szerint illetékes Testület:
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Az Eladót a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.
Bírósági eljárás kezdeményezése
A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket legfeljebb 30 (harminc) napon belül tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Amennyiben panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A Honlapon a Felhasználó és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK
  9.1 ÁSZF, árak módosítása
  Az Eladó a jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.
  9.2 Technikai korlátok
  A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az Eladót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.
  9.3 Sütik használata:
  Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat – tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg – önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.
  Kérjük olvassa el Eladó Adatkezelési tájékoztatóját.
  9.4 Látogatottsági statisztika:
  Jelen Honlap a Google Inc. („Google”) Google Analytics nevű webanalitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „sütiket” (cookies), a Felhasználó számítógépén tárolt szövegfájlokat alkalmaz, amelyek a Honlap használatának elemzését teszik lehetővé.
  A süti által generált, a Honlap használatára vonatkozó információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google érdekkörébe tartozó, az Amerikai Egyesült Államokbeli (USA) szervereire továbbítják és ott tárolják.
  A Google ezeket az információkat felhasználja a Honlap Felhasználó által történő használatának kiértékelésére, a Honlapon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon kifejtett tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására.
  A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem társítja a Felhasználó IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával a Felhasználó visszautasíthatja a sütik használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben a Felhasználó valószínűleg nem használhatja teljes mértékben a Honlap összes funkcióját. Jelen Honlap használatával a Felhasználó elfogadja a Google által a Felhasználóról gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint.
  A Google Inc. adatvédelmi irányelveiről az alábbi linken talál bővebb információt: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
  Kérjük olvassa el Eladó Adatkezelési tájékoztatóját.
 2. KÜLFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS
  Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli fogyasztókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.
  Magyarország területén kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely Európai Uniós tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel, letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut, vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.
  A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a Felhasználó tagállama szerinti nyelven kommunikálni vásárlóval.
  Eladó nem köteles megfeleljen a Felhasználó tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például fogyasztóvédelmi előírások, ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a vásárlót ezekről a követelményekről.
  Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországon hatályos és érvényes általános forgalmi adó rendelkezéseket alkalmazza minden Termék esetében.
  Felhasználó a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.
  Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg,
  Eladó visszatarthatja a termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Felhasználó a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a termék és a kapcsolódó szállítási szolgáltatás ára/díja nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár és a kapcsolódó szállítási szolgáltatás díja teljes összegére történő kiegészítésre hívhatja fel a Felhasználót.
  Eladó a termék átadása érdekében a magyar felhasználókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi felhasználók számára is.
  Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF szerint kérheti a termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely, a jelen ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.
  Amennyiben Felhasználó a jelen ÁSZF szerint választhatja a termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi vásárló is.
  Egyebekben a Felhasználó kérheti, hogy a termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar honosságú vásárlót ez a jog nem illet meg.
  Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben a Felhasználó a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, abban az esetben az Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Felhasználó számára.
 3. Adatkezelési tájékoztató
  Az Eladó adatkezelési tájékoztatója a Honlapon található/az alábbi linken érhető el: 
  https://www.babyandmore.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy
 4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, és az annak alapján létrejött szerződésre, a Felek jogviszonyaira a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról;
  1997 évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;
  1997 évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 5. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 6. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
  151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
  45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
  19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;
  373/2021. (VI. 30.) kormányrendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól;
 7. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; továbbá
  a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók, a kollíziós jogszabályok alkalmazásának kizárásával.
  A jelen ÁSZF által tartalmazott, hivatkozott jogszabályok változása esetén az azok helyébe lépő (hatályos és érvényes) jogszabályi rendelkezések kerülnek alkalmazásra, azzal, hogy fogyasztóvédelmi szempontból a Felhasználó nem kerülhet hátrányosabb helyzetbe a rendelése leadásakor rá vonatkozó jogszabályi rendelkezések által meghatározottaknál.
  Amennyiben a jelen ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, abban az esetben a Felek között létrejött szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.
  Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.
  A jelen ÁSZF magyar nyelven készült. Bármely idegen nyelvre történő fordítás tájékoztató jellegű, alkalmazása/értelmezése esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.
 8. HATÁLYBALÉPÉS
  Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022. október 10.
Shopping Cart